News: Iwatchonline alternative domain www.Iwatchonline.eu

Finding Mr. Right 2

6/10
Romance
 

Continuing the story of Beijing Meets Seattle I from 2013, the new movie has the couple fall in love again.

 
Actors: Tang Wei , Wu Xiubo , Kara Hui , Paul Chun Pui , Wu Yan-Shu , Cherry Ngan , Wang Zhi-Wen , Lu Yi , Zu Feng , Wang Qian , Wei Tang , Xiubo Wu , Zhihong Liu , Paul Chun
Directors: Xiaolu Xue
Country: CHINA
Release: 2016-04-29
More Info:
1